HOTELOKO PL

HOTELOKO  2021-2022

on TOUR 2022

„EXTINCTION”
February 2022 – Carcassonne / France
June 2022 – Bilbao / Spain/Basque Country
September/October 2022 – International Movement Festival U:NEW – Warsaw / Poland
October 2022 – Festival Internazionale Dissidanza Festival – Cantieri Culturali alla Zisa / Palermo / Italy

on TOUR 2021

 „AXIOM OF CHOICE”
May 2021 –  Festival Internazionale Dissidanza Festival – Cantieri Culturali alla Zisa / Palermo / Italy
June 2021 – Mandala Performance Festival / Wrocław / Poland
 
———————
Kolektyw HOTELOKO movement makers wyłonił się w 2016 r. z powstałego w 2011 r. Teatru HOTELOKO, którego założycielką jest reżyserka, aktorka, tancerka i producentka Agata Życzkowska. W latach 2016-2020 współtworzyła kolektyw wspólnie z choreografką i tancerką, Magdaleną Przybysz. Obecnie współtworzy kolektyw z tancerzem i choreografem, Mirkiem Woźniakiem. Współpracuje także z innymi artystami i artystkami, m.in. Wojciechem Grudzińskim, Joanną Chitruszko i Katarzyną Kafel. Artystka porusza się głównie w obszarze nowej choreografii i eksperymentu tanecznego. Tworzy projekty artystyczne, edukacyjne i społeczne dotykając takich tematów jak wspólnota, wolność, tolerancja, ekologia, prawa człowieka, edukacja, miasto. Współpracuje także z zagranicznymi partnerami, m.in. realizując projekty we współpracy z organizacjami i instytucjami z Francji, Niemiec, Norwegii, Hiszpanii, Włoch, Chorwacji, Austrii i Kanady.

„Absolutely Fabulous Dancers” / Fot. Marta Ankiersztejn

Kolektyw otrzymał nagrodę „Coup de Coeur” za oryginalność spektaklu „Absolutely Fabulous Dancers” na Festiwalu Quartiers Danses w Montrealu (2019). The collective received the „Coup de Coeur” award for the originality of the performance „Absolutely Fabulous Dancers” at the Quartiers Danses Festival in Montreal (2019).

Kolektyw zrealizował następujące spektakle: ”frau/mujer/femme” (2016), „#moiprzyjacieletancza” (2016), „Absolutely Fabulous Dancers” (2017, re-work 2019), „Darklena” (2018), „Insta Show” (2018), „frau blush” (2018),  „Axiom of Choice” (2019) i „Extinction” (2021). Były one prezentowane na festiwalach w Polsce i zagranicą m.in. Festival Danes-Cité Carcassonne we Francji czy Mandala Performance Festival we Wrocławiu. Kolektyw otrzymał nagrodę jury „Coup de Coeur” za oryginalność spektaklu „Absolutely Fabulous Dancers” na Festiwalu Quartiers Danses w Montrealu (2019) oraz pierwszą nagrodę – Dużą Konsekwencję Teatralną na IV Festiwalu Sopockie Konsekwencje Teatralne za spektakl „Axiom of Choice” (2020).

Dlaczego HOTELOKO? Ponieważ kolektyw z założenia nie ma swojej stałej siedziby i jest otwarty na podróż, ciągłe przemieszczanie się (HOTEL), a także stawia na szaleństwo (hiszp. loco – czytaj loko -szalony) oraz zwraca uwagę na zapisane w oku doświadczenie i szczerość (OKO).

Dlaczego movement makers? P=Ponieważ głównym narzędziem opowiadania jest ruch, chociaż kolektyw śmiało wplata w swoje spektakle również słowa, obraz i muzykę. Wytwarzanie ruchu i dopracowana struktura choreograficzna dramaturgii są jednak zawsze wiodące.

Kolektyw HOTELOKO movement makers wypracował swój własny język, nieco freakowy styl taneczny stawiający na różnorodność wynikającą z odmiennych korzeni artystów.

Agata Życzkowska pracuje głównie na wątkach tożsamościowych z wykorzystaniem ruchu autentycznego i ruchu codziennego, metod interaktywnych, pracy na zespół, emocji i refleksji oraz multimedialności. W jej świecie królują cekiny, które pojawiają się w każdym spektaklu. Lśnienie jest zamierzonym obrazem, a definiuje je zdanie: „Mieszkam w cekinowej kuli”.

Mirek Woźniak sam definiuje się jako artysta działający na pograniczu różnych dziedzin sztuki. Tworzy kreacje scenicznie na styku tańca, śpiewu i aktorstwa. Opiera się o techniki improwizacji flying low, animal movement, contact improvisation, ale również bazuje na swojej autorskiej metodzie permanentnego przepływu, którą nazywa „liquid spirit”.

HOTELOKO movement makers realizuje spektakle, które dotykają rzeczywistości. Dramaturgia powstaje z inspiracji dzisiejszym światem w Polsce, w Europie i na świecie. Cechą charakterystyczną prac kolektywu jest nieprzewidywalność i angażowanie widzów do udziału w spektaklach. W wielu scenach to właśnie publiczność performatywnie współtworzy świat wraz z artystami. Główną ideą jest zacieranie granicy pomiędzy widzami a performerami, odwracanie ról oraz gra z oczekiwaniami. Najważniejszym kryterium jest kryterium szczerości. Twórcy pracują głównie w Warszawie, ale także współpracują z zagranicznymi partnerami. Spektakle prezentują w języku polskim i angielskim.

Kim jest nasza publiczność? To zarówno ludzie młodzi zainteresowani w szczególności tańcem współczesnym: licealiści i licealistki, studenci i studentki, tancerze i tancerki, jak i dojrzali dorośli, w tym seniorzy i seniorki zainteresowani szeroko pojętą kulturą w dziedzinie sztuk performatywnych. Osoby lubiące spędzać czas w teatrze, który oferuje produkcje interdycyplinarne, odważne, dotykające ważnych tematów współczesnego świata, otwarte na nowości i eksperymenty, poszukujące innowacyjnych form twórczości performatywnej z pogranicza teatru, performansu i nowego tańca. Kolektyw działa projektowo pod skrzydłami Fundacji Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’, której prezeską i koordynatorką większości działań jest Agata Życzkowska. W latach 2011-2021 zostało zrealizowanych 14 produkcji: 3 performansy, 3 spektakle teatralne i 8 spektakli tanecznych. Do wybranych nowych produkcji są organizowane audycje dla artystów i artystek (np.”#moiprzyjacieletancza”, „Absolutely Fabulous Dancers” czy „Insta Show”).

„Axiom of Choice” / Fot. Marta Ankiersztejn

Zobacz szczegóły naszych produkcji w zakładkach:

SPEKTAKLE

PROJEKTY

KALENDARZ

ENGLISH

See details of our productions in the tabs: WORKS

The HOTELOKO movement makers collective emerged in 2016 from the Theater HOTELOKO founded in 2011 by Agata Życzkowska, the director, actress, dancer and producer. In 2016-2020, she co-founded a collective with choreographer and performer Magdalena Przybysz. Since 2021 she leads HOTELOKO movement makers together with the dancer and choreographer Mirek Woźniak. She works mainly in the area of ​​new choreography and dance experiment. She creates artistic, educational and social projects touching upon topics such as community, freedom, tolerance, ecology, human rights, education, and the city. She also works with foreign partners in cooperation with organizations and institutions from France, Germany, Norway, Spain, Italy, Croatia, Austria, Argentina, Chile, Switzerland and Canada. The collective has produced the following performances: „frau / mujer / femme” (2016), „My friends are dencing” (2016), „Absolutely Fabulous Dancers” (2017, re-work 2019), „Darklena” (2018), „Insta Show” ( 2018), „frau blush” (2018), „Axiom of Choice” (2019) and „Extinction” (2021). They were presented at festivals in Poland and abroad, incl. Festival Danes-Cité Carcassonne in France or Mandala Performance Festival in Wrocław. The collective received the jury award „Coup de Coeur” for the originality of the performance „Absolutely Fabulous Dancers” at the 17th Quartiers Danses Festival in Montreal/Canada (2019) and the First Prize – Large Theater Consequence at the 4th Sopockie Konsekwencje Teatralne in Sopot/Poland for the performance „Axiom of Choice” (2020). Why HOTELOKO? Because the collective by definition does not have its permanent seat and is open to travel, constant movement (HOTEL), and also focuses on madness (Spanish loco) and draws attention to the experience and honesty (OKO) recorded in the eye. Why movement makers? Because the main storytelling tool is movement, although the collective boldly weaves words, images and music into their performances as well. The production of movement and the elaborate choreographic structure of the dramaturgy, however, are always leading. HOTELOKO movement makers collective has developed its own language, a somewhat freaky dance style focusing on diversity resulting from the artists’ different roots. Agata Życzkowska works mainly on identity threads using authentic movement  and everyday movement, interactive methods, teamwork, emotions and reflection, and multimedia. Her world is dominated by sequins that appear in every performance. The shining is a deliberate image, and it is defined by the sentence: „I live in a sequin ball”. Mirek Woźniak defines himself as an artist operating on the border of various fields of art. He creates stage creations at the meeting point of dance, singing and acting. It is based on the flying low, animal movement, contact improvisation techniques, but also based on his original method of permanent flow, which he calls „liquid spirit”. HOTELOKO movement makers produces performances that touch reality. Dramaturgy is inspired by today’s world in Poland, Europe and the world. A characteristic feature of the collective’s work is the unpredictability and the involvement of viewers in the performances. In many scenes, it is the audience who performatively co-creates the world together with the artists. The main idea is to blur the line between viewers and performers, reverse roles and play with expectations. The most important criterion is honesty. The creators work mainly in Warsaw, but also cooperate with foreign partners. The performances are presented in Polish and English.

———————————————————-

PRODUKCJE HOTELOKO movement makers 2016-2021

„EXTINCTION” / PREMIERA / 22.10.2022 / CENTRUM PROMOCJI KULTURY w WARSZAWIE

EXTINCTION /Agata Życzkowska

EXTINCTION: wyginięcie, zniknięcie, zagłada, wygaśnięcie, gaszenie, zaginięcie, skasowanie, umorzenie, ugaszenie, wygasanie, zanik. Zanik ruchu.

Kolory wywołują reakcje fizyczne. Niebieski ma właściwości uspokajające. Chromoterapia. Barwy oddziałują na nasz organizm i pozwalają zwalczać różne niepożądane stany. Niebieski uszczęśliwia w krajach śródziemnomorskich. Łagodzi wysoką temperaturę. Obniża apetyt. Gasi pragnienie.

Zniknęło z naszego świata w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Wygasa. Budka telefoniczna, kafejka internetowa, magnetowid, szewc, zabawa na trzepaku, walkman, zegarynka, dyskietka, liczydła, gra w kapsle, gorseciarka, tygrys kaspijski, tajwańska pantera mglista, rekin carcharhinus obselorus.

Ostatnia aktualizacja czerwonej listy gatunków zagrożonych wskazuje, że w ostatnim roku wyginęło 31 gatunków roślin i zwierząt. Zniknięcie burzy pracę ekosystemów. Na granicy wyginięcia są koale, lemury, kalmary. Są jednak też zwycięzcy: żubr, foka szara, łoś.

Trailer:

AGATA ŻYCZKOWSKA

Choreografka, tancerka, aktorka, reżyserka i kuratorka tańca. Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi i podyplomowych studiów na wydziale Dyplomacja Kulturalna w Instytucie Studiów Europejskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 2016-2019 była dyrektorką projektu Centrum Sztuki Tańca w Warszawie, którego była także współautorką. Od 2009 roku jest prezeską Fundacji Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’. Od 2011 r. prowadzi taneczny kolektyw HOTELOKO movement makers. Edukację taneczną i performatywną zdobywała pod okiem takich twórców i twórczyń jak: Nadia Kevan, Eugenio Barba, Abani Biswas, Jairo Cuesta, James Sloviak, Bruce Myers, Toshi Tsuchitor, Akira Matsui, Augusto Omolú, Ileana Citaristi, Gennadi Bogdanov, Ana Woolf, Raúl Iaiza, Stefan Niedziałkowski, Claire Heggen, Yves Marc, Lina do Carmo, Thomas Leabhart, Ray Chung, Natalia Iwaniec, Michal Sayfan, Iwona Olszowska, Anna Godowska. Brała udział w projektach Fundacji Ciało/Umysł: była współproducentką i reżyserką castingu obsady oraz performerką w polskiej wersji spektaklu „The SHOW MUST GO ON” chor. Jérôme Bel w ramach Festiwalu Ciało/Umysł (2011), brała udział w projektach społecznych „Clean Room” hiszpańskiego artysty Juana Domingueza (2013) i „Family Affair” włoskiego kolektywu ZimmerFrei w ramach Warszawskiej Sceny Tańca (2015), zrealizowała autorski film w ramach projektu CU „21 artystów na 21 wiek” (2020), zrealizowała performans „Don’t Stop Me Now” z okazji 20. edycji Festiwalu Ciało/Umysł (2021). Współpracowała także m.in. z Wojciechem Grudzińskim, Dawidem Żakowskim, Joanną Chitruszko. W ramach działań kolektywu HOTELOKO movement makers zrealizowała kilkanaście spektakli w tym we własnej koncepcji: „frau / mujer / femme” (2016), „Darklena”(2018), „frau blush”(2018), „Axiom of Choice” (2019), „Extinction” (2021). Za spektakl „Absolutely Fabulous Dancers” we własnej reżyserii i dramaturgii oraz w choreografii Magdaleny Przybysz otrzymała nagrodę jury „Coup de Coeur” za oryginalność na Festiwalu Quartiers Danses w Montrealu (2019). Otrzymała także pierwszą nagrodę – Dużą Konsekwencję Teatralną na festiwalu IV Sopockie Konsekwencje Teatralne – 2020 za spektakl „Axiom of Choice”. Jej spektakle są też zapraszane na festiwale w Polsce i za granicą (Mandala Performance Festival/Wrocław, Festiwal Kalejdoskop/Białystok, Festival Localize/Potsdam, Festival Quartiers Danses/Montreal, Festival Dances-Cités/Carcassonne).

Obecnie realizuje dwa projekty „DANCE HIGWAYS” i „Viral Visions” w ramach programu Komisji  Europejskiej ERASMUS + edukacja artystyczna dla dorosłych z europejskimi partnerami z Francji, Hiszpanii-Kraju Basków, Włoch, Norwegii, Niemiec, Austrii i Chorwacji. W 2021 r. powołała do życia nowy festiwal w Warszawie: International Movement Festival U:NEW.

MIREK WOŹNIAK

Tancerz, choreograf, wokalista, performer. Wielokrotny uczestnik Międzynarodowego Festiwalu Baletowego w Miami. Współtwórca kolektywu artystycznego „Kompania Primavera” wraz z Izą Szostak, Ramoną Nagabczyńską, Anną Hop, Szymonem Osińskim, pod kierownictwem Dariusza Lewandowskiego , Asystent choreografki Anny Hop w spektaklu „Calineczka” – Teatr Palladium (reż. Małgorzata Szabłowska, tam również aktor, tancerz i wokalista). Zrealizował choreografie m.in. do performansów „A kontra M” i „Woźniak/Łosik” oraz spektakli „Orfeusz i Euredyka” i „Kraina Niczyja”. Bierze udział w spektaklach „Maria de Buenos Aires” w reż. Michała Znanieckiego i chor. Ingi Pilchowskiej w Operze Kameralnej w Warszawie oraz „Kinky Boots” w reż. Eweliny Piotrowiak i chor. Pauliny Andrzejewskiej w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Wraz z Agatą Życzkowską i Klarą Szelą współtworzy kolektyw HOTELOKO movement makers w Warszawie, w ramach którego zrealizował trzy spektakle: „Absolutely Fabulous Dancers” za który otrzymał nagrodę zespołową dla kolektywu na Festiwalu Quartiers Danses w Montrealu (2019), „Axiom of Choice” za który wspólnie z Agatą Życzkowską otrzymali Pierwszą Nagrodę-Dużą Konsekwencję Teatralną na Sopockich Konsekwencjach Teatralnych (2020) oraz najnowszą produkcję „EXTINCTION”. Bierze udział w projekcie europejskim „Dance Highways 2020-2022” we współpracy z partnerami z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii i Włoch. Sam definiuje się jako artysta działający na pograniczu różnych dziedzin sztuki. Tworzy kreacje scenicznie na styku tańca, śpiewu i aktorstwa. Opiera się o techniki improwizacji flying low, animal movement, contact improvisation, ale również bazuje na swojej autorskiej metodzie permanentnego przepływu, którą nazywa „liquid spirit”.

 

KARINA SZUTKO

Tancerka, kompozytorka Gra na pianinie i gitarze. Tańczy w zespołach MBB i New Folk. Brała udział w warsztatach tańca współczesnego prowadzonych m.in przez Karolinę Bartoń, Julię Adamczyk i Kamilę Kwietniewską oraz tańca towarzyskiego ze Stefano Terrazzino. Brała udział w projekcie „Familly Affair” włoskiego kolektywu ZimmerFrei w ramach Warszawskiej Sceny Tańca prowadzonej przez Fundację Ciało/Umysł (2015). Bierze udział w regularnych zajęciach Broadway Dance prowadzonych przez choreografkę Magdalenę Jelonek. Mistrzyni Europy w kategorii Carribean Show (Lyon 2017), mistrzyni świata w kategorii Latin Show (Sarajewo 2019), mistrzyni Polski w Krajowych Mistrzostwach IDO (Ossa 2020 i Raszyn 2021). Dwukrotnie zdobyła pierwszą nagrodę w konkursach tańca współczesnego i jazz/modern Solove 2020 i Solove 2021 w Pałacu Młodzieży w Warszawie. Od 2018 r. współpracuje z kolektywem HOTELOKO movement makers. Brała udział w spektaklu „Insta Show” (2018) w ramach projektu Centrum Sztuki Tańca w Warszawie w koncepcji i choreografii Magdaleny Przybysz i reżyserii Agaty Życzkowskiej, który był wybrany do programu Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca „Scena dla tańca 2019”. Była uczestniczką warsztatów „Podaj dalej taniec”, które prowadzili Dawid Żakowski, Ewelina Sobieraj i Agata Życzkowska (2019). Zrealizowała wspólnie z Agatą Życzkowską muzykę do spektaklu „EXTINCTION” w wykonaniu kolektywu HOTELOKO movement makers (2021). Obecnie uczestniczka projektu „Viral Visions” w ramach programu Erasmus+ (2021-2023). Jest autorką logo HOTELOKO movement makers i logo Viral Visions.

 

 

„Axiom of Choice”/ PREMIERA / 5.12.2019 / CENTRUM SZTUKI TAŃCA W WARSZAWIE

Teoria AXIOM OF CHOICE zostaje przetworzona przez pryzmat tożsamości artystów w aspekcie społecznym i choreograficznym. Selektory, które wybierają, to łączące ich wątki wspólne jak pokolenie, stosunek do ekologii, liczby, feromony, grupa krwi, bycie odmieńcem czy zapach mandarynek z dzieciństwa. „Aksjomat wyboru w sytuacji kryzysu klimatycznego, brutalności, czy mowy nienawiści, jest teorią optymistyczną. Jej optymizm ma jednak szansę wybrzmieć jedynie w momencie spotkania.”

Adela Uchmańska, TaniecPOLSKA.pl

 

Fot. Karolina Jóźwiak

———-

„Absolutely Fabulous Dancers” rework 5/09/2019 / CENTRUM SZTUKI TAŃCA W WARSZAWIE W 2019 r. powstała nowa wersja spektaklu z Mirkiem Woźniakiem. Kolektyw HOTELOKO movement makers został zaproszony na festiwal tańca współczesnego: Festival Quartiers Danses w Kanadzie, który odbył się w Montrealu we wrześniu 2019. Podczas 17 edycji festiwalu zaprezentowano 38 spektakli i performansów, w tym 12 w przestrzeni publicznej, z Kanady, Szwajcarii, Francji, Danii, USA, Brazylii i Polski. Kolektyw HOTELOKO, który  przedstawił spektakl „Absolutely Fabulous Dancers”, otrzymał nagrodę jury „Coup de Coeur” za oryginalność. W 2020 r. spektakl został zaproszony na trzy europejskie festiwale: Festiwal DANSES- CITéS Carcassonne (Francja), B.A.D Bilbao Antzerkia Dantza – Festival de Teatro actual y Danza Contemporánea – Bilbao (Hiszpania), Festiwal Dantzan Tzan – Vitoria-Gasteiz (Hiszpania).

Fot. Karolina Jóźwiak

Fot Karolina Jóźwiak

Fot. Marta Ankiersztejn

———-

„frau blush” / PREMIERA 8.10.2018 / CENTRUM SZTUKI TAŃCA W WARSZAWIE

Premiera spektaklu w koncepcji i reżyserii Agaty Życzkowskiej i choreografii Wojciecha Grudzińskiego przy udziale Katarzyny Kafel. Spojrzenie na temat nie-kobiecości z różnych perspektyw. Produkcja Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA’.

Fot. Marta Ankiersztejn https://youtu.be/6heHtFfdsUc

———-

INSTA SHOW / PREMIERA 10.09.2018 / CENTRUM SZTUKI TAŃCA W WARSZAWIE

„Insta Show” to kolejny projekt choreografki Magdaleny Przybysz we współpracy z reżyserką Agatą Życzkowską, tym razem skierowany do młodzieży, ale także dorosłych. W spektaklu bierze udział młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym: młodzi, zdolni tancerze i performerzy w wieku 13-16, wybrani do projektu w drodze castingu. Instagram jest pretekstem do opowiedzenia o młodym pokoleniu poprzez ruch i story telling.Spektakl zrealizowany w koprodukcji Centrum Sztuki Tańca w Warszawie i Promu Kultury Saska Kępa. Produkcja Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA’.

Fot. Marta Ankiersztejn

———-

DARKLENA / PREMIERA 4.06.2018 / CENTRUM SZTUKI TAŃCA W WARSZAWIE

Spektakl dla dzieci powyżej 11 roku życia. Pierwsza produkcja HOTELOKO skierowana do młodej widowni. Spektakl przygotowany wspólnie przez Agatę Życzkowską, Wojciecha Grudzińskiego, Joannę Chitruszko oraz przy udziale młodego tancerza 11 letniego Bastiana Knober-Żebrowskiego. Spektakl zrealizowany w koprodukcji Centrum Sztuki Tańca w Warszawie i Promu Kultury Saska Kępa. Produkcja Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA’.

Fot. Marta Ankiersztejn

https://vimeo.com/384480852 ———- ABSOLUTELY FABULOUS DANCERS / PREMIERA 30.06.2017 / PROM KULTURY SASKA KĘPA w 2017 r. powstała nowa produkcja „ABSOLUTELY FABULOUS Dancers” we koncepcji i choreografii z Magdaleny Przybysz i choreografii Wojciecha Grudzińskiego, reżyserii Agaty Życzkowskiej, a HOTELOKO zmieniło nazwę na HOTELOKO movement makers. Produkcja Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA’.
 
 
Fot. Anna Ciupryk

———-

#moiprzyjacieletancza / PREMIERA 22.10.2016 / CENTRUM PROMOCJI KULTURY

Performance w koncepcji Magdaleny Przybysz we współpracy z Agatą Życzkowską. W projekcie wzięli udział tancerze Wojciech Grudziński i Mikołaj Prynkiewicz wybrani do spektaklu w drodze castingu performatywnego. Spektakl prezentowany w ramach Festiwalu Mandala we Wrocławiu 2017, Sceny Tańca Studio w Warszawie oraz programu Scen dla Tańca IMiT w Krakowie i Słupsku w 2017 r. Produkcja Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA’.

Fot. Marta Ankiersztejn https://vimeo.com/230776938

frau / mujer / femme / PREMIERA 17.07.2016 / PROM KULTURY SASKA KĘPA

Premiera zrealizowana w ramach 25 lecia współpracy pomiędzy miastami Warszawa-Berlin we współpracy Agaty Życzkowskiej z Ellen Gronwald, Alfredo Bautista, Katarzyną Kafel z Berlina. Pierwsza produkcja HOTELOKO przy współpracy z choreografką i tancerką Magdaleną Przybysz. Wersja z roku 2017 została zrealizowana przy współpracy z Rafałem Urbackim. Produkcja Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA’.

Fot. Marta Ankiersztejn / Pat Mic / Marta Ankiersztejn


HOTELOKO movement makers 2016-2019

 


Teatr HOTELOKO 2011-2015

Produkcje Teatru HOTELOKO 2014-2015

W 2014 r. Agata Życzkowska rozpoczęła poszukiwania w dziedzinie performance. We współpracy z Thomasem Harzemem powstały dwa performansy: „selfie/kiste/pudełko” (Prom Kultury Saska Kępa 2014) oraz performance „jutro: urodziny” inspirowany ostatnim przedstawieniem Tadeusz Kantora „Dziś są moje urodziny” (Prom Kultury Saska Kępa 2015).

„jutro: urodziny” / PREMIERA 31.05.2015 / PROM KULTURY SASKA KĘPA

Fot. Marta Ankiersztejn

———-

„selfie / kiste / pudełko” / PREMIERA 21.11.2014 / PROM KULTURY SASKA KĘPA

Performance przy współpracy z Thomasem Harzemem i Katarzyną Kafel.

Fot. Marta Ankiersztejn

———————————————————-