CODASI / CONTEMPORARY DANCE FOR SUSTAINABILITY AND INCLUSION

Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA’ bierze udział w projekcie europejskim – CODASI – Contemporary Dance for Sustainability and Inclusion (taniec współczesny dla zrównoważonego rozwoju i włączania społecznego). Właśnie jesteśmy po pierwszym spotkaniu w Brukseli w Belgi u partnera Dame de Pic.

Oto kilka informacji o projekcie:

Projekt CO.DA.S.I.  stanowi krok naprzód w dążeniu do większej inkluzywności i zrównoważonego rozwoju w dziedzinie tańca współczesnego , oraz ma na celu stworzenie wymiany wiedzy i dobrych praktyk, aby umożliwić rozwój narzędzi między krajami europejskimi. Projekt jest oparty na dwóch głównych koncepcjach: włączaniu społecznym i zrównoważonym rozwoju. Przez włączanie społeczne rozumiemy praktyki umożliwiające poszerzenie społeczności osób zaangażowanych w taniec, zachęcając tym samym do szerszego dostępu do tańca, niezależnie od pochodzenia lub sytuacji każdej osoby, oraz umożliwiając zróżnicowanie publiczności. Zrównoważony rozwój, z kolei, jest tutaj rozumiany w szerokim sensie, uwzględniając aspekty ludzkie (ochronę zasobów fizycznych i psychicznych artystów), ekonomiczne oraz środowiskowe (szanowanie zasobów naturalnych).
Głównym celem projektu CO.DA.S.I. jest podniesienie kompetencji nauczycieli tańca i profesjonalistów. Ten cel jest realizowany poprzez wdrażanie innowacyjnej metodologii opartej na filozofii choreograficznej rozwijanej przez partnerów projektu. Wykorzystując różnorodne doświadczenia i wizje artystyczne tych współpracowników, projekt stara się opracować program nauczania, który wykracza poza konwencjonalne granice edukacji tanecznej.

Organizacje biorące udział w projekcie CO.DA.S.I.:

Dame de Pic Asbl / cie Karine Ponties / Bruksela  / Belgia https://damedepic.be/en/

La Galerie Chorégraphique / Carcassonne / Francja https://www.facebook.com/lagaleriechoregraphique

L’ESPACE APS/ASD / Zappulla DMN Company / Palermo / Włochy https://www.lespacepalermo.it/en_index.php

Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ / HOTELOKO movement makers collective / Warszawa / Polska http://fundacjarozwojuteatru.pl/en/

ASSOCIATION KULTURANOVA UDRUZENJE / Novi Sad / Serbia https://www.kulturanova.org/index.php/en/